കേരളത്തിലെ രൂപതകളിലെയും സന്യാസസമൂഹങ്ങളിലെയും അല്മായസംഘടനകളിലെയും പ്രതിനിധികൾക്കുവേണ്ടി 2019 ഒക്ടോബർ 26 ന് കാക്കനാട് മൗണ്ട് സെൻറ് തോമസിൽവച്ച് മിഷൻ കോൺഫറൻസ് നടത്തപ്പെടുന്നു.


Copyright 2012-2015 @ SMCIM